Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod

Enota Kamnik

 

 

 

 

 

 

Usnjarska cesta 8 1241 Kamnik

TEL: 01 830 32 80
FAX: 01 830 32 81

E-naslov: gpcsd.kamni@gov.si

Uradne ure:

PON: 8-12, 13-15
SRE: 8-12, 13-17
PET: 8-12

 

Kdaj morate vložiti vlogo za otroške dodatke in za znižano plačilo vrtca?

 

zemljevid

PREDSTAVITEV

DEJAVNOST

Katalog informacij javnega značaja

 

 

 

Obvestilo

 

Zaradi »Reorganizacije centrov za socialno delo« Center za socialno Kamnik od 1. 10. 2018 deluje kot Enota Kamnik, v okviru Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – Vzhod.


Uporabniki lahko vse pravice uveljavljate enako kot doslej, na sedežu Enote Kamnik, Usnjarska cesta 8, Kamnik. Dosegljivi smo na obstoječih kontaktnih številkah in elektronskih naslovih.

 

Zaradi uvajanja informacijske podpore ob reorganizaciji centrov za socialno delo v prvem tednu oktobra 2018 ne deluje Informacijski sistem centrov za socialno delo (IS CSD). Prav tako v tem tednu ni možno oddajati e-vlog preko portala e-uprava.

 

Nova spletna stran je še v izdelavi.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Objavljeno 3. 10. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Pravica do osebne asistence in pravica do komunikacijskega dodatka:

 

Centri za socialno delo smo začeli s prvimi dejanji v postopkih odločanja o pravicah do osebne asistence in pravicah do komunikacijskega dodatka. Obe pravici urejata Zakon o osebni asistenci (Ur.l. RS, št. 10/17 in 31/18) in Pravilnik o osebni asistenci (Ur.l. RS, št. 57/18).

 

Osebna asistenca je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Kot osebna asistenca se šteje pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih – pomoč pri komunikaciji in obvezna prisotnost pri uporabniku v primeru najtežjih invalidnosti, pomoč pri podpornih dnevnih opravilih, spremstvo, pomoč na delovnem mestu in izobraževalnem procesu ter pomoč pri drugih dejavnostih in aktivnostih, v katere je uporabnik vključen.

 

Do osebne asistence je ne glede na dohodek in premoženje upravičen vlagatelj:

-         ki zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;

-         je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;

-         je star od 18 do 65 let;

-         živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in

-         potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

 

Komunikacijski dodatek je pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi ali gluhoslepi osebi, ki potrebuje izmed storitev osebne asistence samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu. Vlagatelj se lahko odloči za uveljavljanje osebne asistence v obsegu 30 ur na mesec ali za denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, določenega v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

Vlagatelj oz. njegov zakoniti zastopnik vloži vlogo za pravico do osebne asistence ter vlogo za pravico do komunikacijskega dodatka na krajevno pristojen CSD (kjer vlagatelj stalno živi).

 

CSD izda odločbo o pravici do osebne asistence na podlagi mnenja strokovne komisije, o pravici do komunikacijskega dodatka pa na podlagi dokazil o gluhoti, slepoti ali gluhoslepoti, navedbi vlagatelja o potrebi po pomoči pri komunikaciji in spremstvu ter navedbi o prejemanju denarnega prejemka.

 

Uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik na podlagi odločbe sam izbere izvajalca osebne asistence izmed izvajalcev osebne asistence, ki so vpisani v register osebne asistence pri MDDSZ. Register bo objavljen na spletni strani MDDDS.

 

Povezava do vlog:

Vloga za osebno asistenco

Vloga za komunikacijski dodatek

Objavljeno 18. 9. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Vabilo k vpisu otrok v krajši program Zasebnega vrtca Zarja, za šolsko leto 2018/19

 

Spoštovani starši,

 

Zasebni vrtec Zarja vas vabi k vpisu otrok v krajši program za šolsko leto 2018/19.

Program bo za starše brezplačen.

 

Več informacij dobite na njihovi spletni strani => TUKAJ

Objavljeno 13. 9. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Obvestilo – REORGANIZACIJA CSD

 

S 1. 10. 2018 bo ustanovljenih 16 novih centrov za socialno delo, ki bodo nastali s spojitvijo zdajšnjih 62 centrov za socialno delo. Spojitev več centrov za socialno delo v večji center za socialno delo, ki bo krajevno pristojen na območju celotnega območja, bo omogočila kadrovsko raznolikost in različne strokovne profile. Novoustanovljeni centri za socialno delo se bodo v pravnem prometu šteli kot univerzalni pravni nasledniki spojenih centrov za socialno delo, zato bodo z dnem vpisa spojitve centrov za socialno delo v sodni register prevzeli delo od centrov za socialno delo, ki se bodo spojili, vse javne uslužbence, premoženje, sredstva, opremo, pravice in obveznosti. 


Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenega centra za socialno delo organizirala skupna splošna služba (kadrovska služba, računovodstvo, tehnično-administrativna služba), služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna služba, krizni centri). Predvideva pa se, da bo znotraj skupne strokovne službe delovala tudi mobilna strokovna enota, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki različnih profilov (psiholog, pravnik, specialni pedagog, itd.) in bo na razpolago vsem enotam znotraj območnega centra za socialno delo. Centre za socialno delo bodo vodili direktorji, enote centrov za socialno delo pa pomočniki direktorjev.


Reorganizacija posega samo v način delovanja in organiziranja centrov za socialno delo, ki bodo s tem postali učinkovitejši in uporabniku prijaznejši. Reorganizacija ne posega v same pravice uporabnikov – te ostajajo enake kot doslej. Centri za socialno delo po vsej Sloveniji tako ostajajo enotna vstopna točka za vse pravice. Uporabniki bodo pravice iz javnih sredstev še naprej lahko urejali tam, kjer so to počeli do sedaj in pod istimi pogoji.


Sprememba organizacijske strukture je med drugim tudi podlaga za poenotenje dela in prinaša  skupno strokovno službo, v okviru katere bodo na voljo vsem enotam in posledično uporabnikom strokovni delavci različnih profilov s specifičnimi znanji (psiholog, pravnik, specialni pedagog itd).


Zaradi uvajanja informacijske podpore reorganizaciji centrov za socialno delo je v prvem tednu oktobra 2018 predvidena nedostopnost Informacijskega sistema centrov za socialno delo (IS CSD). Prav tako v prvem tednu oktobra uporabniki ne bodo mogli oddajati e-vlog preko portala e-uprava.

 

Nedelovanje sistema pa ne bo vplivalo na datume izplačil socialnih transferjev planiranih v mesecu oktobru, to pomeni da datumi izplačil ostanejo nespremenjeni.

 

POMEMBNO:

Poglejte si tudi obvestilo: NOVOSTI PRI VLAGANJU VLOG ZA LETNE PRAVICE V LETU 2018

Objavljeno 12. 8. 2018

………………………………………………………………………………....

 

NOVOSTI PRI VLAGANJU VLOG ZA LETNE PRAVICE V LETU 2018:

 

1.   Subvencija malice, subvencija kosila

Vlog za priznanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila ni potrebno vlagati tistim staršem, ki imajo priznano pravico do otroškega dodatka oziroma imajo njihovi otroci pravico do državne štipendije.

Tisti starši, ki nimajo priznane pravice do otroškega dodatka oziroma njihovi otroci pravice do državne štipendije, pa lahko kadarkoli med šolskim letom oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila. Ob izpolnjevanju pogojev, jim pravica pripada z dnem vložitve vloge. Pravica do subvencije malice in subvencija kosila se dodeli za eno šolsko leto, vlogo pa je treba oddati na center za socialno delo.

Vloge za subvencijo malice oziroma subvencijo kosila za šolsko leto 2018/19 bo potrebno še vedno vložiti na enak način, kot je veljalo doslej, avtomatskega podaljševanja pri teh pravicah v tem šolskem letu še ne bo.

 

2.   Državne štipendije

Dijaki in študenti lahko kadarkoli med šolskim/študijskim letom oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev jim štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Študenti naj vloge do državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom. Štipendija se dodeli za eno šolsko/študijsko leto, vlogo pa je treba oddati na center za socialno delo.

 

Vloge za državne štipendije za šolsko/študijsko leto 2018/19 bo potrebno še vedno vložiti na enak način, kot je veljalo doslej, avtomatskega podaljševanja pri pravicah do državne štipendije v tem šolskem/študijskem letu še ne bo.

 

3.   Zoisove štipendije

Študenti naj bodo pred začetkom šolskega/študijskega leta pozorni na roke za uveljavljanje Zoisovih štipendij. Rok za oddajo vlog za dodelitev in za nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij po starem Zakonu o štipendiranju (Zštip) je za študente 6. 10. 2017. Upravičenci, ki so Zoisovo štipendijo pridobili na podlagi novega Zakona o štipendiranju (Zštip-1), torej po 1.1. 2014, morajo vlogo oddati najkasneje do 30. 9. 2017 (študenti), če želijo štipendijo prejemati neprekinjeno. Vlogo je treba oddati na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 

4.   Štipendije za deficitarne poklice

Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobijo dijaki, ki bodo v šolskem letu 2017/2018 obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja. Po novem bodo štipendijo za deficitarne poklice lahko prejeli tudi tesarji, slaščičarji, tapetniki, mehatroniki, operaterji in instalaterji strojnih instalacij. Vlogo se lahko odda do vključno 20. 9. 2017 na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 

Vse spremembe, ki nastopijo med letom, morajo vlagatelji še vedno sporočati tako, kot do sedaj.

 

Opomba:

Vsi prejemniki denarnih socialnih pomoči, obveznega in dodatnega zavarovanja, varstvenega dodatka in subvencij najemnin morajo vloge podajati sami (pri teh pravicah ni avtomatskega podaljšanja).

 

Objavljeno 12. 8. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Obvestilo – državna štipendija

 

Obveščamo vas, da bomo prejete vloge za državne štipendije za šolsko leto 2018/19, zaradi nadgradnje informacijskega sistema, začeli reševati po 15. 9. 2018.

Objavljeno 9. 8. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Center za krepitev zdravja

 

Center za socialno delo Kamnik sodeluje v projektu Zdravstvenega doma Kamnik – Center za krepitev zdravja:

 

Center za krepitev zdravja (CKZ) izvaja programe za krepitev zdravja, kjer se izvajajo skupinske delavnice in individualna svetovanja, v katerih pridobite strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki vodijo do boljšega počutja in zdravja.

CKZ skrbi za krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju, sodeluje in se povezuje z društvi za krepitev zdravega življenjskega sloga, z društvi bolnikov, z delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in ostalimi, ki lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju.

CKZ obsega 18 vrst skupinskih delavnic in individualnih svetovanj (o zdravi prehrani, hujšanju, o pomenu  telesne dejavnosti, o kajenju, stresu, tesnobi, anksioznosti, tehnikah sproščanja, zdravem življenjskem slogu, zvišanem krvnem tlaku, zvišanih maščobah v krvi, zvišanem sladkorju v krvi), potekajo tudi izvedbe kontrolnih meritev  in testiranj o telesni pripravljenosti - objavljeno na spletni strani ZD dr. Julija Polca Kamnik, ter nudenje podpore in pomoči pri spreminjanju vedenja povezanega z zdravjem.

CKZ je namenjen vsem odraslim osebam, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in udeležba je brezplačna.

Objavljeno 26. 6. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019

 

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo je možno oddati od 15. 6. 2018 do 20. 9. 2018.

Vse o razpisu si lahko ogledate na spletni povezavi tukaj => TUKAJ

 

Objavljeno 1. 6. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Center za socialno delo Kamnik prvi center z demenci prijazno točko

 

Župan Marjan Šarec je dopoldan skupaj z direktorico Centra za socialne zadeve Kamnik Majo Gradišek in predsednico združenja »Spominčica– Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci« Štefanijo L. Zlobec v prostorih Centra za socialno delo Kamnik odprl demenci prijazno točko.

Povezava do članka, objavljenega na spletni strani Občine Kamnik  => TUKAJ

 

Objavljeno 10. 4. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Reorganizacija centrov za socialno delo

 

Projektna skupina za reorganizacijo centrov za socialno delo je pripravila predstavitev projekta, poimenovano »Osebna izkaznica reorganizacije CSD«. Namen je, da je s projektom reorganizacije centrov za socialno delo seznanjen čim širši krog ljudi. Predstavitev v PDF obliki  => TUKAJ

 

Objavljeno 8. 3. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Terminski načrt izplačil transferjev v letu 2018

Center za socialno delo Kamnik

januar

februar

marec

april

maj

junij

julij

avgust

september

oktober

november

december

denarne socialne pomoči

4. 1.

in

19. 1.

2. 2.

in

21. 2.

2. 3.

in

21. 3.

4. 4.

in

20. 4.

3. 5.

in

21. 5.

1. 6.

in

21. 6.

2. 7.

in

20. 7.

2. 8.

in

21. 8.

4. 9.

in

21. 9.

3. 10.

in

19. 10.

2. 11.

in

21. 11.

4. 12.

in

20. 12.

varstveni dodatek

31. 1.

28. 2.

29. 3.

30. 4.

31. 5.

29. 6.

31. 7.

31. 8.

28. 9.

30. 10.

28. 11.

28.12.

državne štipendije

10. 1.

9. 2.

9. 3.

10. 4.

10. 5.

8. 6.

10. 7.

10. 8.

10. 9.

10. 10.

9. 11.

10. 12.

·   pomoč ob rojstvu otroka

·   starševski dodatek

·   rejnine

11. 1.

13. 2.

13. 3.

11. 4.

11. 5.

13. 6.

11. 7.

10. 8.

12. 9.

11. 10.

13. 11.

12. 12.

·   dodatek za nego otroka

12. 1.

14. 2.

14. 3.

12. 4.

14. 5.

14. 6.

12. 7.

13. 8.

13. 9.

12. 10.

14. 11.

13. 12.

·   otroški dodatek

·   dodatek za veliko družino

12. 1.

14. 2.

14. 3.

12. 4.

14. 5.

14. 6.

12. 7.

13. 8.

13. 9.

12. 10.

14. 11.

13. 12.

·   prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva

·   delno plačilo za izgubljeni dohodek

·   starševska nadomestila

15. 1.

15. 2.

15. 3.

13. 4.

15. 5.

15. 6.

13. 7.

14. 8.

14. 9.

15. 10.

15. 11.

14. 12.

Opombe:

- izplačila bodo na računih prejemnikov najkasneje do 16. ure.

Objavljeno 3. 1. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Obvestilo osebam, ki imajo na naslovu Centra za socialno delo Kamnik prijavljeno stalno zakonsko prebivališče

 

Sporočamo vam, da Center za socialno delo Kamnik ne bo več vročal NOBENIH POŠTNIH POŠILJK osebam, ki imajo prijavljeno stalno zakonsko prebivališče na naslovu Centra za socialno delo Kamnik, Usnjarska cesta 8, 1241 Kamnik, saj v skladu s 25. členom Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št. 52/2016) naslov za vročanje ne more biti na naslovu zakonskega prebivališča.

 

Za pošiljke, ki jih bo vročal Center za socialno delo Kamnik, mora oseba navesti DEJANSKI NASLOV, KJER PREBIVA, če le-ta ne bo znan, se vročitev opravi z javnim naznanilom.

Objavljeno 5. 9. 2017

………………………………………………………………………………....

 

Obvestilo najemnikom tržnih stanovanj

 

Obveščamo vse najemnike tržnih stanovanj, ki pri Centru za socialno delo Kamnik uveljavljajo ali nameravajo uveljavljati subvencijo tržne najemnine, da morajo na Občino Kamnik podati prijavo na razpis za neprofitna stanovanja, ki ga je objavila Občina Kamnik (podrobnejše informacije pridobite na občini).

Objavljeno 6. 11. 2013.

………………………………………………………………………………....

 

Obvestilo v zvezi z državno štipendijo

Dijake in študente, ki so upravičeni do državne štipendije obveščamo, da morajo ob zaključku vsakega šolskega/študijskega leta pristojnemu centru za socialno delo predložiti dokazilo o opravljenem letniku, za katerega so prejemali državno štipendijo.

Objavljeno 15. 7. 2013.

 

 

 

 

 

 

© Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Kamnik